ติดต่อ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย)

ปรึกษาด้านโภชนาการเด็ก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-252-2448             ในเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.